Enterprise introduction
Featured idea
Company leadership
Enterprise culture
Organization
Company leadership
 
Chairman:
Deng Yumin
Executive Vice Chairman and CEO:
Chen Ke
General manager:
Zhao Ming

Board member
Chairman:Deng Yumin
Executive Vice Chairman and CEO: Chen Ke
Vice Chairman: Luo Shihua
Director: Zhao Ming,Tang Jian,Liu Wenbin
Independent director: Li Dingzhong, Wang Haili,Zhang Dunli
Supervistor: Zhang Jun,Yan Zuquan,Xiang Jiaan,Liu Song,Wang Yong

Senior Management
General manager: Zhao Ming
Party Secretary and Vice President: Liu Wenbin
Deputy general manager: Zhang Jianping, Gong Biao, Xiong Wuhua, Zhou Zhijun
Finance Director: Li Yonghong
Board Secretary: Zhang Jianping
Labour union chairman:Yan Zuquan